Från lokala sägner sägs Leduån, innan dammbyggnationerna på mitten av 1700-talet ha haft stora bestånd av bl.a. havsvandrande fisk och ett rikt bestånd på ål. Detta stärks också genom noteringar i böcker som talar om tiden innan dammbygget.

 

Kring flottningsepoken som först börjades att inspekteras kring 1919, har ett stort antal aktiviteter påverkats åns utseende och sträckning. I Leduån ägde flottningen rum fram till 1960 och inga restaureringar efter denna epok har genomförts sedan dess.

 

Utöver flottningen har aktiviteter kring kvarnar, sågverk och kraftverk anlagts kring ån och en av de största aktiviteterna har främst varit kring Brattsbacka.

En ekologisk restaurering av Leduån kommer att öka chansen för utslagna fiskarter att naturligt kunna komma tillbaka igen och stärka den stationära populationen av arter.

 

Ett av våra inledande mål är att bygga fiskvägar förbi de tre dammarna i Olofsfors samt restaurera efter flottledsrensningar för att återigen, efter snart 250 år kunna ge havsvandrande fisk som lax, havsöring, ål m.fl. möjligheten att naturligt kunna vandra upp i ån igen.

 

 

Leduån

 

Leduån är en skogså som rinner genom nio stycke sjöar samt fyra mindre tjärnar i de övre delarna av ån. Samtliga sjöar är mer eller mindre sänkta och den största sänkningen är troligtvis genomförd i Nyåkerssjön. Bjärtsjön är exempelvis sänkt med 90 cm från naturlig orörd nivå, se bild på nivåskilnnader mellan sjöar nedan.

 

Projektets delmål

 

 • Bygga fiskvägar förbi de tre dammarna i Olofsfors
 • Ekologiskt restaurera Leduån
 • Återställa avrinningsområdet till naturligt skick
 • Restaurera lekområden och lekbottnar
 • Återskapa naturligt fiskebestånd

 

Nedan ses förslag på ombyggnad av dammarna.

 

Olofsfors nedre damm - nuläge

Här är finns Leduåns första hinder för havsvandrande fisk. Fallhöjd ca 5,6 meter. Dammen har utformats i huvudsyfte för transport av timmer.

 

Olofsfors nedre damm - efter ombyggnad

Illustrativ bild som visualiserar åtgärd med upptröskling av natursten för båda utskoven. En upptröskling är den bästa lösningen med minimal inverkan på dammarnas funktion och det kulturmärkta området.

 

Olofsfors mellersta damm - nuläge

Ingen av dammens båda fåror i dagsläget gör det möjligt för fisk att vandra uppströms förbi detta hinder. Fallhöjd ca 2 meter.

 

Olofsfors mellersta damm - efter ombyggnad

Fiskvandringsramp illustrerad i natursten för båda utskoven likt princip för nedre dammen. Åtgärden skapar samtidigt en mer naturtrogen utformning mot tidigare och passar bättre in i det anrika området.

 

Olofsfors övre damm - nuläge

Befintliga förhållanden i den övre dammen och sista dammen i olofsfors. Båda dammens utskov har en fallhöjd på ca 2.3 meter och något mer mot den mellersta dammen. Följdaktligen krävs åtgärd även här för fiskvandring.

 

Olofsfors övre damm - efter ombyggnad

Även i detta fall är en upptröskling av natursten det bästa alternativet likt illustration nedan.

Fiskevård

En ekologisk restaurering av Leduån kommer att öka chansen för utslagna fiskarter att naturligt kunna komma tillbaka och stärka den stationära populationen av arter.

 

En förutsättning för att havsvandrande fisk i Leduån skall kunna komma tillbaka är att skapa fiskvägar förbi de tre dammarna i Olofsfors. Dammarna ligger relativt nära varandra och skapar nivåskillnader från ungefär 6 till 2 meter.

 

 1. Skapa ett enat fiskevårdsområde (genomfört)
 2. Etablera fiskevårdsplan för 2014 till 2024 (genomfört). Klicka här för att läsa samt bilaga.
 3. Erhålla samtliga tillstånd från länsstyrelse och myndigheter (pågående).
 4. Skapa fungerande vandringsvägar (kommande)
 5. Återställning efter timmerflottning (kommande):
  • Ursprungliga sidofåror sätts i funktion och kanalisering bryts
  • Återsättning av sten och block
  • Rivning och demontering av timmerrännor och stenkistor
 6. Restaurering av övriga fiskhinder så som vägtrummor mm. (kommande)
 7. Biotopvård samt återintroduktion av utslagna fiskarter (pågående)

 

Planen för biologisk återställning har sin tyngdpunkt på att gynna flodkräfta, lax, öring, ål och flodpärlmussla.

Ekoturism, kultur och miljö

Projekt syftar också till att bidra till en ökad regional ekoturism. Detta handlar om att få människor att vilja resa till och kring Leduån med betoning på intresse för miljö, kultur, natur och fiske. En av målsättningarna är att stötta och bidra till den lokala turistnäringen både lokalt kring Leduån men också inom länet och mot angränsande kommuner genom:

 • Natur & miljö i samverkan Lögdeälven/Leduån/Öreälven
 • Synergier och mervärde mot lokala turist- och kultursatsningar
 • Sportfisketurism

 

Projektledare

Ove Segerljung

Tel: 070-233 66 21

e: ove.segerljung@gmail.com

 

 

 

 

© Copyright  2017 Projekt Leduån

En ekologisk restaurering av Leduån kommer att öka chansen för utslagna fiskarter att naturligt kunna komma tillbaka igen och stärka den stationära populationen av arter.

 

Ett av våra inledande mål är att bygga fiskvägar förbi de tre dammarna i Olofsfors samt restaurera efter flottledsrensningar för att återigen, efter snart 250 år kunna ge havsvandrande fisk som lax, havsöring, ål m.fl. möjligheten att naturligt kunna vandra upp i ån igen.

 

Fiskevård

En ekologisk restaurering av Leduån kommer att öka chansen för utslagna fiskarter att naturligt kunna komma tillbaka och stärka den stationära populationen av arter.

 

En förutsättning för att havsvandrande fisk i Leduån skall kunna komma tillbaka är att skapa fiskvägar förbi de tre dammarna i Olofsfors. Dammarna ligger relativt nära varandra och skapar nivåskillnader från ungefär 6 till 2 meter.

 

 1. Skapa ett enat fiskevårdsområde (genomfört)
 2. Etablera fiskevårdsplan för 2014 till 2024 (genomfört). Klicka här för att läsa samt bilaga.
 3. Erhålla samtliga tillstånd från länsstyrelse och myndigheter (pågående).
 4. Skapa fungerande vandringsvägar (kommande)
 5. Återställning efter timmerflottning (kommande):
  • Ursprungliga sidofåror sätts i funktion och kanalisering bryts
  • Återsättning av sten och block
  • Rivning och demontering av timmerrännor och stenkistor
 6. Restaurering av övriga fiskhinder så som vägtrummor mm. (kommande)
 7. Biotopvård samt återintroduktion av utslagna fiskarter (pågående)

 

Planen för biologisk återställning har sin tyngdpunkt på att gynna flodkräfta, lax, öring, ål och flodpärlmussla.